mladiinfo

Rondine program: master i obuka u Italiji

Rondine Association poziva inostrane studente da se prijave za učešće u dvogodišnjem Cittadella della Pace programu koji će im omogućiti da nastave dalje obrazovanje i pohađaju obuku iz različitih oblasti koje se odnose na izgradnju mira i rješavanje sukoba u Italiji.

 

OBLAST:

 

izgradnja mira i rješavanje sukoba

 

OPIS

 

Tokom dvogodišnjeg programa, učesnici će dekonstruisati ideju neprijatelja i aktivno raditi na razvijanju projekata koji imaju socijalni, politički i ekonomski uticaj kako bi doprinijeli izgradnji mira u svijetu.
Kako bi se postigli ovi rezultati, studenti će imati obuku o temama koje se odnose na upravljanje sukobima, kao i priliku da unaprijede svoje komunikacione vještine i upoznaju se sa neophodnim metodologijama potrebnim za stvaranje konkretnih mogućnosti. Pored obuke, studenti će razviti svoj profesionalni i akademski personalizovani kurikulum sticanjem magistarskog stepena ili visoke stručne spreme. Program obuhvata tri ključna područja – 1) svakodnevne aktivnosti, 2) obuku i 3) studije:

1. U svakodnevnom kontekstu, kroz zajednički život sa drugima, učesnik mora da poštuje druge i odgovorno učestvuje u edukativnim procesima. Cjelokupno iskustvo se zasniva na odnosima
i aktivnom slušanju da bi razumjeli društvenu, kulturnu i vjersku raznolikost i mogli svjedočiti o svom dosadašnjem i trenutnom iskustvu i razvijati projekte koji imaju društveni uticaj. U praksi se od učesnika očekuje da aktivno doprinose u svakodnevnim Rondine aktivnostima i usvoje proaktivni stav. Neophodno je učestvovanje i prisustvo aktivnostima tokom kojih će učesnik pokazati i vježbati vještine razvijene tokom treninga.

2. U kontekstu treninga, uz obavezno prisustvo na kursevima koje organizuje Rondine, učesnik mora raditi na vlastitim kompetencijama, kako bi poboljšao i njegovao svoje strateške i liderske sposobnosti. Učesnici će istraživati teme i metodologije pogodne za djelovanje u kontekstu brzih transformacija, dubinskih promjena, konflikata koji igraju veliku ulogu i sve složenijih odnosa koji su obično tipični za zemlje iz kojih aplikanti dolaze. Na ovom nivou, Rondine će sarađivati sa učesnicima na makro temama o ljudskim pravima, konfliktu i njegovoj transformaciji i posredovanju, zajedno sa metodologijama prenosa informacija, znanja i vještina kao što su neformalno obrazovanje, aktivno učenje, svjedočenja i pripovjedanje.

3. U akademskom kontekstu, kroz rad na magistarskom stepenu na glavnim univerzitetima ili institutima u Toskani i Umbriji, studenti će završiti studijski program koji su započeli u svojim zemljama. Trajanje i prisustvo na kursu će biti utvrđeni sa vaspitno-obrazovnim osobljem, a kandidat bi trebalo da pripremi Dichiarazione di Valore 1, neophodan za upis na određene nivoe studija.

Službeni jezik komunikacije i aktivnosti u Rondinu je italijanski, te će za sve učesnike biti obezbjeđen tromjesečni intenzivni kurs italijanskog jezika i kulture. Poznavanje engleskog jezika je takođe neophodno za učešće u treningu Rondine. Tokom boravka u Italiji, Udruženje će pokriti sljedeće troškove:

• troškove trening aktivnosti u Rondinu;
• troškove smještaja i boravka;
• troškove studija i obuke (naknada za učešće, materijal, prevoz).

Studenti će biti u obavezi da pokriju putne troškove za povratno putovanje do Italije, troškove vize, putovanja tokom odmora, lične i zdravstvene troškove i sve druge troškove koji nijesu naznačeni u programu.

 

USLOVI

 

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• imaju između 21-28 godina;
• senzibilitet i spremnost za rad na problemu sukoba matične zemlje i sukoba uopšte;
• predispozicije za liderstvo;
• izražene komunikacione vještine i vještine za javni govor;
• sposobnost za rad u timu i grupi i aktivno slušanje;
• sposobnost za preuzimanje odgovornih uloga;
• sposobnost za izgradnju tima i aktivno učešće;
• građansko angažovanje i volonterski rad;
• predispozicije za preduzetništvo i socijalne inovacije;
• projektno orijentisan stav, sa ciljem implementacije socijalnih projekata nakon povratka u matičnu zemlju;
• znanje o civilnom društvu i neprofitnom sektoru;
• interesovanje za globalnu održivost ili bar neku od sljedećih tema: klimatske promjene, saradnja, socijalna pomoć, civilna i socijalna ekonomija;
• želja da se bavi upravljanjem konfliktima tokom svog ličnog profesionalnog razvoja.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijave se podnose elektronskim putem na jednu od e-mail adresa: [email protected] / [email protected] Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

• popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti na dnu stranice dokumenta: http://www.erasmus.unsa.ba/…/application-Rondine_2018.pdf;
• kopiju pasoša (koji važi najmanje do juna 2019. godine);
• motivaciono pismo;
• CV / rezime;
• kopiju najskorije kvalifikacije ili sertifikata, diplome ili stečenog stepena;
• predlog planiranog projekta koji će imati društveni uticaj, a koji će kandidat razvijati tokom svog boravka u Italiji i implementirati po povratku u matičnu zemlju; projekat bi trebalo da sadrži sljedeće elemente:

a) socijalni i geografski kontekst u kojem će se projekat razvijati;
b) ciljeve projekta;
c) očekivane aktivnosti;
d) metodologije koje će se koristiti;
e) očekivani vremenski okvir.
• preporuka koju je potpisao profesor sa matičnog univerziteta studenta ili supervizor iz neprofitne organizacije u kojoj je kandidat aktivan;
• potvrda o dodatnom sponzorstvu (ukoliko je primjenjivo);
• kopiju vozačke dozvole.

Za dodatne informacije o načinu prijave, kandidati se mogu obratiti na e-mail adresu / telefonski broj: [email protected] / +39 – 0575 – 299666.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

26. januar 2018. godine

 

VIŠE INFORMACIJA

 

Udruženje Rondine osnovano je prije 20 godina u Italiji. Smješteno u Rondinu, Udruženje je poznato po Međunarodnoj studentskoj hali – rezidenciji za studente iz zemalja u sukobu, poput Balkana, regije Kavkaza, Bliskog istoka i Afrike. Rondine igra aktivnu ulogu u promovisanju kulture dijaloga i mira.

Detaljnije: Rondine program: master i obuka u Italiji

Please follow and like us: