Raspisan konkurs za mini grantove

Centar za monitoring i istraživanje CeMI  u partnerstvu sa  Centrom za zaštitu potrošača CEZAP, Crnogorskom LGBTQ asocijacijom Queer Montenegro i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa MAEIP u okviru projekta “Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori – ZAŠTITI.ME” raspisuju konkurs za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama za podršku organizacijama civilnog društva i jačanje njihovih kapaciteta u zajednici u cilju podizanja svijesti i unapređenja pružanja usluga građanima u području zaštite potrošača.

Prijedloge projekata koji će se odnositi posebno na sjevernu i južnu regiju Crne Gore vrijednosti od 5.000,00 eura do 15.000,00 eura možete dostaviti najkasnije 20. 05.2017. do 23:59. Ukupan budžet za raspodjelu sredstava iznosi 30.000,00 eura. Projekti će biti sprovedeniu cilju povećanja ukupne zaštite prava potrošača u Crnoj Gori, posredstvom jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za zastupanje, pružanje usluga, podizanje svijesti i/ili posredstvom davanja druge vrste podrške za potrošače, sa posebnim naglaskom na ugrožene grupe.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju NVO organizacije registrovane u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  • da su registrovane kao udruženja građana najmanje godinu dana prije isteka roka za dostavljanje prijedloga projekata na ovom konkursu;
  • da imaju sjedište u Crnoj Gori;
  • da su direktno odgovorne za pripremu i upravljanje projektom, sa partnerima (ukoliko su predviđeni projektom), a ne da nastupaju kao posrednici;
  • da imaju godišnji promet manji od 30.000 EUR (u slučaju da je u pitanju dio programa za izgradnju kapaciteta).

Pojedinci, političke stranke, međunarodne i strane organizacije, vladine institucije, vjerske zajednice nemaju pravo učešća na ovom konkursu. Takođe, korisnici, koji su potpisali ugovore u okviru IPA 2014 konkursa za podnošenje prijedloga projekata nijesu prihvatljivi podnosioci zahtjeva za ovaj konkurs. Potencijalnim podnosiocima zahtjeva nije dozvoljeno učešće na konkursu za dostavljanje prijedloga ili mogućnost da dobiju bespovratna sredstva, ako spadaju u jednu od kategorija navedenih u dijelu 2.3.3 Praktičnog vodiča za EU fondove.

Sve informacije i formulari za prijavu nalaze se na sajtovima NVO CeMI i partnera (CEZAP i Queer Montenegro): www.cemi.org.me, www.cezap.org, www.queermontenegro.org.

 

Please follow and like us:

Leave a Reply