mladiinfo

Građani Crne Gore rado idu u partije

Zainteresovanost za članstvo u političkim partijama među građanima Crne Gore tri puta je veće od evropskog prosjeka, pokazalo je istraživanje Građanske alijanse “Građanska participacija u Crnoj Gori“, koja je urađeno u saradnji sa De Facto Consultancy, a koje je dizajnirano s namjerom da se ispita na koji način i u kojoj mjeri građani/ke Crne Gore učestvuju u donošenju odluka na raznim nivoima političkog sistema.

Direktorica GA Ajša Hadžibegović kazala je da je ispitivanje obuhvatilo povjerenje u institucije i zainteresovanost za politiku, stavove o demokratskom političkom sistemu i demokratsku političku kulturu, oblike participacije građana, uključenost u proces odlučivanja na lokalnom nivou, kao i participaciju u elektronskom svijetu.
Hadžibegović se osvrnula na dva utvrđena trenda.
„Rast samoizraženog članstva u političkim partijama je više od tri puta veći od evropskog prosjeka – 15,4 odsto kod nas, a evropski prosjek je ispod 5 odsto (4,6%) i istovremeno i rast interesovanja za politiku“, objasnila je predstavnica GA.
Stevan Kandić iz Defacto agencije rekao je da su građani prema nalazima iz 2017. godine nešto zainteresovaniji za politiku nego 2015. godine. Dodatno raste samoprijavljivanje članstva u političkim partijama i 15,4 % građana kaže da su članovi političkih partija.
“U blagom porastu je procenat onih koji kažu da je veoma dobro, odnosno dobro imati demokratski politički sistem u zemlji. U blagom je padu procenat onih koji kažu da ne bi prijavili određene problem u svojoj neposrednoj okolini (nelegalna deponija, buka komšija, uništavanje mobilijara u parku). Mada je i dalje veoma visok procenat onih koji kažu da ne bi prijavili ili da ne znaju kome da prijave takve probleme”, kazao je Kandić.
Koordinatorka istraživanja Olivera Komar iz De facto Consultancy kazala je da je participacija građana/ki glavna dimenzija demokratije i parametar demokratizacije društva te da pokazuje koliko kao društvo napredujemo.
„Na žalost participacija u Crnoj Gori i dalje prevashodno podrazumijeva prenošenje ovlašćenja za odlučivanje na druge – kao što je glasanje, člasntvo u partiji i slično, a manje rješavanje konkretnih problema“, zaključila je Komar.
Ona je istakla da su podaci dobijeni istraživanjem dosupni na interentu na stranici http://participacija.gamn.org/ gdje institucije, istraživači, građani, novinari mogu i sami ukrštati podatke i dolaziti do zaključaka i bez prethodnog znanja o statistici.
Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Unapređenje građanskog aktivizma i održive građanske participacije u Crnoj Gori uz podršku Čarls Sjtuart Mot fondacije. U okviru projekta pored istraživanja, predviđene si i relizovane aktivnosti na poboljšanju odgovornosti izvršne i zakonodavne vlasti ka građanima/kama.

Please follow and like us: